Předmanželská smlouva: co řeší, jak ji sepsat, vzor ke stažení

Snad každý pár, který se chystá říct si před oltářem společně své „ano“, doufá, že jejich láska vydrží po celý život a manželství se jim nikdy nerozpadne. Bohužel, statistiky rozvodovosti jsou neúprosné a podle nich se takřka každé druhé manželství rozvádí.

Není výjimkou, že hluboká zamilovanost se poté jako mávnutím kouzelného proutku promění v hlubokou nenávist a na scénu nastupuje nepříjemná bitva o děti a majetek.

A právě existence předmanželské smlouvy může v takové situace zabránit mnohdy vyčerpávající a nekonečné tahanici o majetek.

Předmanželská smlouva

Necháte si před svatbou sepsat předmanželskou smlouvu?

Uvažovat o uzavření této smlouvy tedy rozhodně není ztrátou času a zbytečností. Rozhodně by neměla být považována za známku nedůvěry k partnerovi, protože její sepsání pochopitelně v žádném případě neznamená, že bude váš vztah předurčen k zániku.

Jak je to bez předmanželské smlouvy?

Jestliže pár tuto smlouvu neuzavře, pak se stává součástí společného jmění manželů (SJM) vše, co jeden či druhý z partnerů (případně oba dva společně) získali během existence manželství.

Aby to však nebylo příliš jednoduché, jsou zde určité výjimky. Do společného jmění manželů totiž nenáleží majetek, který byl získán dědictvím nebo darem. Ten bude i po případném rozvodu stále patřit pouze tomu, kdo jej formou dědictví nebo daru získal.

Neplatí to pochopitelně tehdy, kdy dědí nebo jsou obdarováni oba dva z manželů. Do SJM se nepočítají ani ty věci, které vlastnil nebo získal jeden z manželů již před samotným uzavřením sňatku (může jít například o nemovitost, automobil nebo také úspory na vkladní knížce) a zároveň ani věci osobní potřeby (například holicí strojek apod.). Jestliže je jeden z manželů umělec a maluje například obrazy, také ty zůstávají v jeho výlučném vlastnictví (jestliže však tyto obrazy prodal a získal za ně finanční obnos, tyto peníze již součástí SJM jsou).

Pokud má jeden z manželů určité závazky (například půjčku, hypotéku, automobil na leasing apod.) z doby před uzavřením manželství, pak za ně zodpovídá pouze on sám.

Problematika dluhů, které vznikly až během manželství, je však poměrně složitá a často nepřehledná. Záleží mimo jiné na tom, zda si půjčku vzali oba manželé dohromady nebo pouze jeden z nich, jestli o vzniklém dluhu druhý manžel věděl či nikoliv.

Roli hraje také důvod vzniku dluhu – zda šlo například o půjčku určenou k zajištění potřeb rodiny nebo se jeden z manželů zadlužil bez vědomí druhého například kvůli závislosti na automatech. Právě v druhém zmíněném případě by tyto závazky neměly být součástí SJM, při jejich vymáhání je však praxe bohužel často jiná.

Co předmanželská smlouva řeší?

Předmanželská smlouva upravuje majetkové poměry manželů po svatbě. A to tak, že takzvaný zákonný manželský majetkový režim se mění na režim smluvený. Znamená to tedy, že snoubenci se dohodli na tom, že společné jmění manželů bude mít po uzavření sňatku jinou podobu oproti té, která je dle zákona běžná. Touto úpravou je možné v zásadě jmění manželů zcela oddělit, rozšířit nebo zúžit.

Režim oddělených jmění

Je vůbec nejčastější variantou předmanželské smlouvy a znamená v podstatě to, že uzavřením manželství společné jmění manželů nevznikne. Majetkové vztahy jsou tedy vlastně stále stejné jako v době, kdy spolu partneři pouze „chodili“. Pokud někdo něco získá nebo si vytvoří závazek, je to výlučně jeho záležitost.

Výjimkou je běžný rodinný majetek, respektive vybavení nutné pro normální chod domácnosti. S ním si totiž ani ten, kdo ho pořídil, nemůže dělat zcela, co chce, zejména pak s ohledem na případné nezletilé děti.

Rozšíření společného jmění manželů

Do společného jmění manželů mohou partneři zařadit po vzájemné dohodě i určitý majetek nebo dokonce závazky, které by do něj za normálních okolností nespadaly.

Zúžení společného jmění manželů

Jedná se o opak předchozí varianty, kdy se po vzájemné dohodě smlouvou zajistí, aby určitý majetek či závazky do společného jmění manželů nepatřily, přestože by tomu tak za běžných okolností dle zákona bylo.

Předmanželská smlouva a dluhy

Jak jsme již nastínili, problematika dluhů, včetně těch vzniklých v průběhu manželství, je poměrně komplikovaná.

Právě existence předmanželské smlouvy může v případě dluhů jednoho z manželů toho druhého úspěšně ochránit před věřiteli. Vhodná je smlouva například tehdy, kdy plánuje jeden z partnerů podnikat a kvůli počátečnímu kapitálu má v úmyslu vzít si půjčku na větší finanční obnos.

Podpis předmanželské smlouvy

Předmanželskou smlouvu musí podepsat oba budoucí novomanželé

Za určitých okolností lze předmanželskou smlouvu doporučit také v případech dědictví. Tyto situace jsou velmi individuální a vždy je zapotřebí se raději poradit přímo s notářem, případně právníkem.

Kdy je sepsání smlouvy obzvlášť vhodné?

Samozřejmě záleží jen na partnerech, zda se předmanželskou smlouvu rozhodnou uzavřít či nikoliv. V některých případech však lze ošetření majetkových vztahů silně doporučit. Jedná se především o situace, kdy vlastní jeden z partnerů výrazně větší majetek nebo úpory.

Velmi užitečná je rovněž v případě nedořešených závazků jednoho z nich. Dalším příkladem je podnikání, které může být někdy značně rizikové a může s sebou přinášet nejenom vyšší zisky, ale pochopitelně i ztráty.

Již dopředu se také mohou prostřednictvím předmanželské smlouvy partneři dohodnout, co komu zůstane v případě rozvodu, vyhnou se tak nepříjemným tahanicím o majetek. Bude tedy například právně ošetřeno, že manželce připadne do výlučného vlastnictví rodinný dům, zatímco manželovi chalupa a automobil.

Co by měla předmanželská smlouva obsahovat?

Předmanželská smlouva musí být vždy uzavřena za přítomnosti notáře. Toto je nezbytná podmínka pro platnost smlouvy. Pro snoubence je notář navíc zárukou správné formulace obsahu smlouvy, ale také její platnosti s ohledem na zákonné povinnosti.

Dle zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (dle §63) nesmí na této smlouvě chybět:

  • místo, den, měsíc a rok sepsání smlouvy,
  • jméno, příjmení a sídlo notáře,
  • jméno, příjmení, bydliště a datum narození účastníků a jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků,
  • prohlášení snoubenců (či novomanželů), že jsou způsobilí samostatně právně jednat,
  • údaj o tom, že byla notáři prokázána totožnost účastníků, svědků, důvěrníků, tlumočníků a zástupců účastníků nebo údaj o tom, že je notář zná osobně,
  • obsah smlouvy,
  • údaj o tom, že byl notářský zápis po přečtení účastníky schválen,
  • podpisy účastníků nebo jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků,
  • otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

Většinou partneři uzavírají smlouvu ještě před uzavřením sňatku, tomu odpovídá i samotný název smlouvy.

V takovém případě je nezbytné po vstoupení do manželství ještě předložit notáři dodatečně oddací list. Méně je známá je však skutečnost, že tuto smlouvu je možné uzavřít dokonce i v průběhu manželství.

V dnešní době není problém nalézt na internetu celou řadu různých vzorů (ten náš si můžete zdarma stáhnout na konci tohoto článku), jak by měla předmanželská smlouva vypadat. Při dodržení výše uvedených náležitostí dokáže sepsat předmanželskou smlouvu takřka každý.

Kontrolu a podpis smlouvy musí však proběhnout u notáře vždy.

Kolik stojí předmanželská smlouva?

Cena sepsání předmanželské smlouvy se liší v závislosti na výši majetku, kterého se týká. Zpravidla se jedná částku od 2.000 Kč do 10.000 Kč. Pokud hodnotu majetku nelze vyčíslit, stojí uzavření smlouvy 5.000 Kč.

Vzor předmanželské smlouvy zdarma ke stažení

Stáhnout vzor smlouvy 

Předloha je vytvořena ve formátu docx – k otevření je vyžadován program Microsoft Word (součást kancelářského balíku Office)

Stáhnout si můžete také pdf verzi

A co vy, jaký máte názor na sepsání předmanželské smlouvy? Přidejte komentář do naší diskuze.

Komentáře (0)

Napsat komentář

Čerstvě zasnoubená?

Gratulujeme k velkému životnímu okamžiku! V hlavě se vám už nejspíš rýsuje představa o tom, jak by měl váš den D vypadat.

Rádi bychom vám s plánováním trochu pomohli. Proto jsme pro vás připravili e-book se 20 zaručenými tipy, jak uspořádat svatbu snů.